Univerzita Karlova v Praze

 

Přírodovědecká fakulta

 

 

 

 

 

 

Navazující magisterské

studium

 

 

 

 

 

 

 

GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, VIROLOGIE, MIKROBIOLOGIE

 

na katedře genetiky a mikrobiologie

UK PřF

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:              Katedra genetiky a mikrobiologie UK PřF,

            Viničná 5, 128 44  Praha 2,

tel.: 221951723, e-mail: molbio@natur.cuni.cz,

www.natur.cuni.cz/molbio/

 

Vedoucí katedry:    Doc.RNDr.Zdena Palková,CSc.,

                        tel.: 221951721, e-mail: zdenap@natur.cuni.cz

 

 

 

Informace o studiu zaměření GENETIKA ROSTLIN:    

RNDr.Marie Kočová,CSc.,

tel.: 221951201, e-mail: kocova@natur.cuni.cz

Informace o studiu zaměření CYTOGENETIKA:   

RNDr.Jiří Král,Ph.D.,

tel.: 221951737, e-mail: spider@natur.cuni.cz

Informace o studiu zaměření MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A  GENETIKA EUKARYOT:

                                               RNDr. Martin Pospíšek Ph.D.,

                        tel.: 221951719, e-mail:martin@natur.cuni.cz

Informace o studiu zaměření MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A  GENETIKA PROKARYOT:

                                                        RNDr. Irena Lichá CSc.,

                        tel.: 221951714, e-mail:licha@natur.cuni.cz

Informace o studiu zaměření BUNĚČNÁ A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A  MIKROBIÁLNÍCH POPULACÍ:

                                                        Doc. RNDr. Zdena Palková CSc.,

                        tel.: 221951721, e-mail:zdenap@natur.cuni.cz

Informace o studiu VIROLOGIE:

                                               Doc.RNDr.Jitka Forstová,CSc.,

                        tel.: 221951730, e-mail: jitkaf@natur.cuni.cz

Informace o studiu MIKROBIOLOGIE:

                        Doc.RNDr.Jaroslava Svobodová,CSc.,

                        tel.: 221951712, e-mail: jarsvob@natur.cuni.cz

 

 

 

Jak na katedru genetiky a mikrobiologie?

Zájemci o navazující magisterské obory katedry obvykle přicházejí na katedru již na konci druhého ročníku studia některého z bakalářských studijních oborů MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A BIOCHEMIE ORGANISMU nebo BIOLOGIE. Učební plány těchto oborů představují všeobecný biologický základ, který však již může být částečně profilován vzhledem k dvouletému navazujícímu magisterskému studiu uvedených oborů katedry, které je již vyhraněně specializační. Učební plány obou bakalářských studijních oborů jsou v rámci tzv.modulů tvořeny volitelnými předměty, jejichž vhodný výběr představuje pro specializované obory navazujícího magisterského studia nezbytný předpoklad. Obor MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A BIOCHEMIE ORGANISMŮ klade zvýšený důraz na základy chemie, fyziky a umožňuje již v rámci bakalářského studia absolvovat větší spektrum „buněčně-biologických“ přednášek. Jeho absolvování poskytuje velmi dobrou přípravu pro všechny magisterské obory katedry a experimentální diplomové práce. Obor BIOLOGIE zahrnuje širší spektrum přednášek zabývajících se systematickou biologií. Zájemci o navazující magisterské obory katedry genetiky a mikrobiologie by měli při sestavování svého učebního plánu dbát pokynů a doporučení, která jsou uvedena v příslušné studijní příručce (Karolince) a na internetu. Do navazujícího magisterského studia diplomních oborů katedry se samozřejmě mohou hlásit i zájemci, kteří absolvovali biologicky nebo biochemicky zaměřené bakalářské studium na jiných vysokých školách, musí však počítat s tím, že některé rozdílové předměty budou muset absolvovat navíc.

Katedra je členěna na 6 pracovních skupin, které zhruba odpovídají sedmi magisterským zaměřením, jejichž výuku katedra zajišťuje. Nicméně, přes určitá specifika, která si jednotlivá zaměření zachovávají, je jejich propojení, jak výukové, tak především v rámci výzkumných projektů řešených na katedře, velmi těsné. Výzkumné projekty katedry v rámci nichž studenti mohou vypracovat své diplomové práce jsou uvedeny dále.

 

 

Jaká zaměření lze na katedře studovat?

 

Zaměření Virologie

Absolventi magisterské specializace Virologie si kromě všeobecných poznatků z oblasti molekulární a buněčné biologii a genetiky rozšíří své znalosti o jednotlivých virových čeledích, mechanizmech virové patogeneze a interakcích mezi virovým parazitem a imunitním systémem hostitelského organizmu, a seznámí se s různými virologickými, molekulárně virologickými metodami,  metodami buněčné a molekulární biologie včetně genového inženýrství. Uplatnění najdou v mnoha oborech základního i aplikovaného výzkumu, zdravotnictví, rostlinolékařství i veterinárního lékařství.

 

Zaměření Buněčná a molekulární biologie mikrobiálních populací

Absolventi magisterské specializace Buněčná a molekulární biologie mikrobiálních populací kromě základních poznatků z oblasti molekulární a buněčné biologie, genetiky a mikrobiologie, získají i znalosti o mnohobuněčném chování mikroorganizmů, o jejich mezibuněčné signalizaci, o ekologii a interakcích mikroorganizmů s prostředím. Po ukončení studia najdou uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu,  v biotechnologických i zdravotnických laboratořích.

 

Zaměření Cytogenetika

Absolventi magisterské specializace Cytogenetika získají dobrý přehled v oblasti všeobecné, živočišné a lidské cytogenetiky včetně klinické a nádorové cytogenetiky. Kromě toho získají dobrý obecný přehled v molekulární biologii, genetice, buněčné a vývojové biologii. Seznámí se z různými cytogenetickými technikami včetně metod molekulární cytogenetiky a elektronové mikroskopie. Po ukončení studia se mohou uplatnit jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu (zdravotnické laboratoře, zemědělství).

 

Zaměření Genetika rostlin

Studium v rámci diplomní specializace Genetika rostlin je zaměřeno především na specifické vlastnosti rostlin a jejich genetické informace, a to od molekulární a buněčné úrovně až po úroveň celého organizmu, resp. populací. Absolventi se seznámí s různými metodami používanými ke studiu a modifikaci rostlinného genomu. Kromě toho získají dobrý obecný přehled v molekulární biologii a genetice i v rostlinné fyziologii. Uplatnění najdou jak v oblasti základního výzkumu, tak ve výzkumu aplikovaném, v zemědělské i šlechtitelské praxi.

 

Zaměření Molekulární biologie a genetika eukaryot

Absolventi tohoto diplomního zaměření by měli získat všeobecný přehled v molekulární a buněčné biologii včetně teoretické a praktické znalosti příslušných metodik. Během svého magisterského studia by se měli více specializovat v konkrétní vědní oblasti molekulární a buněčné biologie a genetiky eukaryotických organizmů (především živočichů včetně člověka, hub, jednobuněčných eukaryot). Uplatnění najdou v mnoha oborech v základním i aplikovaném výzkumu, ve zdravotnických a veterinárních diagnostických laboratořích a ve forenzních laboratořích.

 

Zaměření Molekulární biologie a genetika prokaryot

Absolventi magisterské specializace Molekulární biologie a genetika prokaryot získají všeobecný přehled v molekulární biologii a genetice s rozšířením teoretických a praktických znalostí o prokaryotních organizmech. Během svého studia se více specializují na různé obory mikrobiologie. Uplatní se v mnoha oborech v základním i aplikovaném výzkumu, ve zdravotnických a veterinárních diagnostických laboratořích a v mikrobiologických referenčních laboratořích.

 

Zaměření Mikrobiologie

Absolventi magisterského studia Mikrobiologie získávají ucelené vzdělání v oblasti buněčné a molekulární biologie bakterií a kvasinek. Ovládají potřebné základní kultivační, biochemické, analytické a molekulárně genetické metody. Uplatnění najdou jak v oblasti základního výzkumu, tak v aplikované mikrobiologii (průmyslové, lékařské, environmentální) a v biotechnologiích     

 

Kde lze vypracovat diplomovou práci?

Přímo na katedře genetiky a mikrobiologie UK PřF je možno věnovat se experimentálně tématům, na kterých pracují jednotlivé laboratoře katedry. Katedra však díky svojí široké spolupráci především s výzkumnými ústavy Akademie věd České republiky, výzkumnými laboratořemi lékařských fakult UK i zdravotnickými a zemědělskými rezortními výzkumnými ústavy umožňuje svým studentům zaměřit téma diplomové práce prakticky jakýmkoli směrem. Každoročně více než polovina studentů katedry vypracovává svou diplomovou práci jinde, než v laboratořích katedry.  

 

Výzkumné laboratoře katedry

Na katedře je v současné době 6 laboratoří jejichž výzkum je kryt grantovými projekty a kde lze vypracovávat diplomové práce. Podrobnější informace o zaměření některých z nich lze nalézt na webových stránkách katedry www.natur.cuni.cz/molbio/, odkaz „nástěnka“ a „Nabídka diplomových prací“ nebo na webových stránkách některých skupin.

 

Laboratoř genetiky rostlin (dr. M.Kočová, dr.D.Holá, dr. O.Rothová)

Laboratoř se dlouhodobě zabývá studiem dědičnosti různých funkčních a strukturních charakteristik u hospodářsky významných rostlin. Toto studium je zaměřeno především na určení genetické a fyziologické podstaty heterózního efektu, tj. jevu, kdy heterozygotní kříženci F1 generace vykazují ve srovnání s homozygotními rodiči vyšší výnos a lepší morfologické, anatomické či fyziologické parametry.


Výzkumná činnost je v současné době zaměřena zejména na změny genetických a fyziologických mechanizmů podmiňujících heterózi ve fotosynte-tických a dalších znacích u kukuřice vystavené působení abiotických stresových faktoru (chlad, sucho, zaplave-ní); vliv přírodních a syntetických rostlinných hormonů brassinosteroidů na růst, vývoj, reprodukci a některé další procesy u různých genotypů kukuřice pěstované v optimálních a stresových podmínkách.

 


Laboratoř cytogenetiky pavoukovců (dr. J.Král)

Laboratoř se v současné době specializuje na cytogenetiku pavoukovců. Pavoukovci představují diverzifikovanou a druhově značně bohatou třídu kmene členovců. Narozdíl od jiných druhově početných skupin členovců, tedy hmyzu či korýšů, jsou chromozómy této skupiny mnohem méně prozkoumány.


V důsledku značné karyotypové diverzity se u pavoukovců vyskytuje řada vhodných modelových skupin, které dovolují studovat významné aspekty biologie chromozómů. Skupina se na vybraných modelech zaměřila na vznik a evoluci pohlavních chromozómů, achiazmatickou meiózu, polyploidizaci živočišného genomu, jakož i modifikace karyotypu spjaté s různými způsoby partenogeneze.

 


Laboratoř biologie kvasinkových kolonií (doc.Z.Palková, doc. B.Janderová)

Laboratoř studuje molekulární aspekty vývoje a signalizace u kolonií kvasinek, jako modelu mnohobuněčné organisované struktury. Projekt vychází z poznatků, že se v přírodním prostředí mikroorganismy nevyskytují jako individuální buňky, ale naopak tvoří organisované mnohobuněčné struktury (biofilmy, kolonie atd.). Projekt zahrnuje dva základní směry výzkumu: 1) mechanismy tvorby kolonií a jaký je jejich rozdíl v přírodních a laboratorních podmínkách; 2) mechanismy působení signální molekuly amoniaku a jeho role pro dlouhodobé přežívání kolonií.


Výzkum zahrnuje široké spektrum metodických přístupů genetických (např. studium mutant), molekulárně-biologických (např. genové manipu-lace, úprava kmenů kvasinek), biochemických (např. analýza proteinů) a cytologických (fluorescenční a elektronová mikroskopie).


Laboratoř těsně spolupracuje s Mikrobiologickým ústavem AVČR (dr.L.Váchová). Podrobnější informace o projektu lze nalézt na www.natur.cuni.cz/~zdenap/.

 

Laboratoř biochemie RNA (dr. M. Pospíšek)

Laboratoř se zabývá biochemií RNA převážně na modelu kvasinkových buněk. Zaměřena je na kontrolu iniciace translace a stability eukaryotické mRNA. Dále se zabývá studiem kvasinkových lineárních cytoplasmatických plasmidů, jejich replikací, transkripcí specifických genů a funkcí jimi kódovaných proteinů. Další informace lze nalézt na www.natur.cuni.cz/~pospisek/.

 

Laboratoř virologie (doc. J.Forstová)

Laboratoř se zabývá studiem myšího polyomaviru z různých směrů. Studuje interakci viru a jeho genetických produktů s buněčnými strukturami hostitelské buňky a její funkční důsledky. Zabývá se využitím virových struktur v genovém přenosu a imunoterapii. Další informace lze nalézt na www.natur.cuni.cz/molbio/virology/.

 

Laboratoř fyziologie bakterií (doc. J.Svobodová, doc. I.Konopásek, dr.I.Lichá)

Laboratoř studuje změny struktury a funkce bakteriální buněčné membrány v podmínkách různého buněčného stresu. Další informace lze získat u pracovníků laboratoře.

 

Co se vyžaduje od studentů katedry genetiky a mikrobiologie?

Kdokoli chce studovat v jakékoli diplomní specializaci katedry genetiky a mikrobiologie, musí být připraven na:

·        maximální osobní nasazení při zpracovávání zadaného diplomního výzkumného projektu

·        předpoklad zručné práce s osobním počítačem

·        požadavek soustředěného samostudia, a s tím spojený samozřejmý požadavek dobré znalosti angličtiny

 

 

VÍTÁME VÁS NA KATEDŘE GENETIKY A MIKROBIOLOGIE

PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UK V PRAZE