VÝZKUM - GENETIKA BAKTERIÍ:

1. Studium osmoadaptivních mechanismů půdní bakterie Bacillus subtilis – isolace a genetická analýza osmosenzitivních mutant v extrémních podmínkách nedostatku draslíku a ostatních osmoprotekčních látek a studium regulace těchto osmoadaptivních procesů.
2. Studium stresem indukované mutageneze u Bacillus subtilis.
3. Sledování rozvoje tetracyklinové resistence u půdních isolátů gramnegativních i grampozitivních bakterií v přítomnosti subletálních koncentrací tetracyklinu v půdě.

Personální složení:
Vedoucí pracovní skupiny: RNDr. Irena Lichá, CSc.
Studenti:
Magisterské studium:

Jaroslav Nunvář

 

Tereza Hucková

  Eliška Streitová
  Mirka Petrovová
Bakalářské studium:

Jan Tkadlec


Obhájené diplomové práce:

 

Dana Ulanova: Genetická analýza osmosenzitivní mutanty Bacillus subtilis. PřF UK 2005.

Jiřina Josefiová: Studium genů zodpovědných za osmoadaptaci u Bacillus subtilis. PřF UK 2006.

 

Publikační činnost:

 

Ulanová, D., Holanová, V., Lichá, I.:
Fyziologická a genetická analýza osmosensitivní mutanty Bacillus subtilis.
Poster na 23. Kongresu Československé společnosti mikrobiologické. 6-9.9 2004 Brno, Česká Republika.

 

Lichá, I, Holanová, V.,Ulanová, D., Josefiová, J.:
Osmosensorové a osmoprotekční mechanismy bakterií.
Přednáška na 23. Kongresu Československé společnosti mikrobiologické. 6-9.9 2004 Brno, Česká Republika.

 

Lichá, Irena; Holanová, Vladislava; Ulanova, Dana; Náprstek, Josef. Osmoadaptation of Bacillus subtilis under potassium limitation. 2nd FEMS Congress of European Microbiologists, Madrid, Spain , July 4-8, 2006, Book of Abstracts P.PHY.20

Dana Ulanova, Vladislava Holanová, Lenka Přenosilová, Josef Náprstek & Irena Lichá: Mutation of a gene encoding a putative ribokinase leads to reduced salt tolerance under potassium limitation in Bacillus subtilis. Folia Microbiol. 52 (3), 203-208 (2007).

 

Lichá I., Ulanova D., Josefiová J.,  Holanová V. Osmoregulation in Bacillus subtilis under potassium limitation. Poster na 24. Kongresu Československé společnosti mikrobiologické. 2.-5. 10. 2007, Liberec, Česká republika.

 

Dana Elhottová, Alžběta Elhottová, Václav Krištůfek, Jiří Petrásek, Anna Němcová Alica Chroňáková, Jan Němec, Irena Lichá, Tereza Hucková: Soil bacterial community under 30 years cyclic pressure of antibiotic residues incoming to the soil via swine manure. BAGECO 10th Conference, Uppsala, Sweden, June 15-19 2009.

 

Jaroslav Nunvář, Irena Lichá: The influence of environmental stresses mutability of Bacillus subtilis - Role of Mismatch repair.BAGECO 10th Conference, Uppsala, Sweden, June 15-19 2009.

 

Témata prací na rok 2008/2009:

 

Doktorské:

 

Studium regulace adaptivního procesu Bacillus subtilis na osmotický stres za podmínek nedostatku draslíku ve vnějším prostředí.

 

Diplomové:

 

Vliv environmentálních stresů na mutabilitu u Bacillus subtilis - role mismatch-repair systému. ( Nunvář)

 

Genetická charakterizace tetracyklinové resistence u vybraných půdních isolátů G- bakterií. (Hucková)

 

Úloha genu yxkO Bacillus subtilis v odpovědi na environmentální stres. (Petrovová)

 

Studium regulace genu hag při obecně stresové odpovědi a kompetence u Bacillus subtilis. (Streitová)

 

Bakalářské:

 

Motilita u Bacillus subtilis. (Tkadlec)

 

Nekodující sRNA a jejich úloha v regulaci stresových genů u bakterií.